Rutinar

Arkivplanen skal vere retningsgjevande for dokumenthandsaminga i Volda kommune. Det overordna målet er å få ei kontrollert handsaming av posten slik at ein heile tida har oversikt over Volda kommune sin fullstendige dokumentproduksjon. Dette oversynet skal omfatte både arkiverte dokument og dokument som midlertidig er oppbevart utanfor arkivet.

Desse retningslinene er i tråd med forskriftene til arkivlova kapittel III.

Laster...