Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid og kommunalt eigarskap

For lovpålagte oppgåver som inneber utøving av offentleg mynde, set lova visse krav til organisatoriske løysingar. Dette vert grunngjeve med at når kommunen opptrer som myndigheitsorgan, er det naudsynt å ivareta omsynet til innbyggjerane sin rettstryggleik, demokratisk kontroll på ein helt annan måte enn når kommunane driv forretningsdrift.

Riksarkivaren har fått utarbeidet ei rettleiing som vil kunne gi både administrasjonssjefar, arkivleiarar, ansvarlege for interkommunale samarbeidsordningar, arkivdepot og andre som har behov for oversikt over korleis dokumenthandtering og arkivhold bør vere i ein interkommunal samarbeidsordning. Då vil arkiva etter interkommunale samarbeidsordningar kunne ivareta både partar sitt innsynsbehov, kommunal sektor sitt administrative behov og forskningsmessige og kulturelle behov også etter at samarbeidsordninga er opphørt eller arkivet ikkje lenger er i aktiv bruk.

Sjå skriv frå riksarkivet: Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

T.d. står det i innleiinga

"Mange interkommunale samarbeidsordninger eller virksomheter skaper offentlig arkiv, slik det er definert i arkivloven. Disse samarbeidsordningene plikter å ha arkiv, og de plikter å håndtere arkivet i tråd med arkivloven med forskrifter. Riksarkivarens erfaring er at dette ikke alltid blir håndtert tilfredsstillende. Ofte skyldes dette manglende kunnskap om hvordan man bør eller skal håndtere arkivplikten i interkommunale samarbeidsordninger. Særlig har det vært et problem at det ikke er nedfelt en slik plikt i selskapsavtaler eller andre styringsdokumenter, og at arkiv-ansvaret ikke har vært klart definert før kommunene går inn i slike samarbeidsordninger. Problemstillingene er knyttet både til arkivdanning, depotløsninger for eldre og avsluttede arkiver samt til løsninger for struktur, rutiner, ansvar mv i samarbeidsordningens sak- og arkivsystem. Dette har gitt grunn til bekymring for at rettighetsdokumentasjon, og andre dokumentasjons-behov, ikke blir ivaretatt godt nok i interkommunale samarbeidsordninger.

Denne veiledningen er resultatet av et samarbeid mellom Riksarkivaren, KS Bedrift og arkivfaglige miljøer i kommunesektoren. Riksarkivarens mål er at veiledningen skal gi alle som jobber med kommunale arkiver svar på viktige spørsmål når det gjelder arkiv og dokumentasjon i interkommunale samarbeidsordninger."

Kulturdepartementet har gitt ein uttale som riksarkivaren stiller seg bak:

InterkommunaleSelskapArkivlova.pdf 124,61 kB

Tabell for interkommunale samarbeid (pr 2017)

 

Namn på samarbeidetI fagområde

Samarbeidsform (§ 27 med og utan styre, § 28 med og utan nemnd, IKS, SA, ,AS med meir)

Kommunar som er med i samarbeidet

Arkiv - organisering

Ansvar

Er samarbeids-avtalenI vedtektene vedlagt?

Saksnr i arkivsystem

Merknader

Hamna dagsenter

Kommuneloven § 28 b

Volda og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar): volda er vertskommune og har ansvar for arkiv - arkivdanning

Det står ikkje noko om dette i avtale/vedtekter.

2. Depotløysing

Avtale med deponering hos IKA mr

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet; sjå avtale §3 rutinar 

Volda kommune er vertskommune

 2012/1082 (?)

 

IKA Møre og Romsdal IKS

Lov om interkommunale selskaper

Har representantskap og styre

Alle kommunane i Møre og Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

2. Depotløysing

Det står ikkje noko om dette i avtale eller vedtekter

I § 15 står det om personvern og bruk av forvaltningsloven og offentleglova

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet – sjå avtalen § 26

Selskapet er eige rettssubjekt

2013/158

 

Interkommunalt legevaktsamarbeid (natt)

 

Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Volda

Anna?

2014/82

Gjeldande frå 1. januar 2013

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen.

Kommuneoverlege Volda og Ørsta

Kommuneloven § 28 b

Volda og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

 

2012/2162

Arkiva blir danna i kvar enkelt kommune – deler kun stillinga, så dette samarbeidet bør kanskje ikkje stå i denne oversikta?

Landbrukskontor

Kommuneloven § 28 -1b

Volda og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar) Ørsta er vertskommune og har ansvar for arkiv - arkivdanning

2. Depotløysing: Ørsta har avtale med IKA mr om depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Ørsta kommune

Anna?

2014/506

Det står ikkje noko konkret om arkiv i avtalen

NAV Ørsta og Volda

Kommuneloven 1b – administrativt vertskommunesamarbeid

 

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet: Sjå pkt 16 - rutinar

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Ørsta kommune

Anna?

2014/1081

Gjeldande frå 1. mai 2014

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Klientarkiv for NAV Volda (før samanslåing med Ørsta skal deponerast til IKA mr)

PPT for Volda og Ørsta

Med styre

 

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar) Arkiv oppbevart hos PPT Ørsta

2. Depotløysing: Har avtale om deponering hos IKAmr - depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet: sjå pkt 16 rutinar i samarbeidsavtalen

Vertskommune

Ørsta er vertskommune frå 1.7.2015, Volda var det tidlegare

 

Sjå saksnr 2015/1299

Klientarkiv frå perioden då Volda var vertskommune er deponert  hos IKA Møre og Romsdal.

Prosjektleiar Samhandlingsreform Sunnmøre

 

 

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

 

Vertskommune

 

Anna?

Ja/nei/har ikkje

 

Saksnr.

 

 

Sunnmøre regionråd IKS

Kommuneloven sin § 27

19 kommuner på Sunnmøre inkl. Vestnes og Sandøy i Romsdal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar) - står ikkje noko om arkivdanning

2. Depotløysing - står ikkje noko om depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet: står ikkje noko om rutinar

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune

Anna?

Ja/nei/har ikkje

Saksnr.

Ja/nei/har ikkje

Saksnr.

 

Søre Sunnmøre Barnevernteneste

Vertskommune Kommuneloven § 28 b

Ørsta, Volda, Ulstein og Hareid + Hornindal

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)  Volda er vertskommune og  har ansvar for arkiv (sjå pkt 4 - arkivdanning)

2. Depotløysing - Volda kommune har avtale om deponering hos IKA mr

Det står ikkje noko om dette i avtale/vedtekter

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet: Sjå pkt 13 - rutinar

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Volda kommune

Anna?

Saksnr. 2013/2167

Gjeldande frå 1.1. 2014. Det står ikkje noko om arkiv i avtalen.

Frå  mars 2017 deltek også Hornindal kommune i samarbeidet.

Søre Sunnmøre Innkjøpssamarbeid

 

Herøy, Volda, Ørsta, Sande, Ulstein, Hareid og Vanylven

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Herøy kommune

Anna?

Ja/nei/har ikkje

Saksnr.

(avvikles frå des. 2014) - går over til samarbeid med Ålesundregionen.

Ålesund kommune/Sunnmøre innkjøpssamarbeid

Vertskommune

Ålesundregionen + Søre Sunnmøre

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Vertskommune: Ålesund kommune

2013/90

Avtaleperiode 1.12.2014-31.12.2017

SSIKT Driftssenter (IKT Søre Sunnmøre (på Hareid)

Kommuneloven § 27

 Ørsta, Volda, Vanylven, Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

 

2. Depotløysing

 

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

 

Vertskommune

 

Anna?

Ja/nei/har ikkje

 

Saksnr.2013/2132

 

 

SøreSunnmøreKommunerevisjonIKS

Kommuneloven § 27

Hareid, Ulstein,Herøy, Sande,Vanylven,Volda,Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune

Anna?

Ja/nei/har ikkje

Saksnr. 2007/2605 (?)

Vedrørande arkiv – i § 19 står det at arkivarbeid og arkivhald skal vere i tråd med gjeldande lover og reglar

Vest kontrollutvalssekretariat (VKUS)

Kommuneloven § 27 med eige styre

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Vanylven, Volda, Ørsta og Selje og Vågsøy i Sogn og Fjordane

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande

organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Vanylven kommune

Saksnr. 2010/1564

Det står ikkje noko om arkiv i avtalen

Volda og Ørsta reinhaldsverk IKS

 

Volda og Ørsta

Beskriv:

1. Arkivdanning (struktur og rutinar)

2. Depotløysing

3. Rutinar om nokon trer ut av samarbeidet

Samarbeidande organ som eige juridisk organ

Vertskommune: Ørsta kommune

Anna?

 

Etablert i år 2000?

Interkommunalt krisesenter for Sunnmøre

(Ålesund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven, Skodje, Sula, Giske, Haram og Sandøy.)

K.loven  28, pkt b, e og f

Ålesund kommune er vertskommune

Ålesund kommune/vertskommunen har arkivansvar

 

ephortesak 2012/2081

Avtaken revidert 2017

Furene AS

AS

Norges Handicapforbund, Norges Handicapforbund Nord Vest, Møre og Romsdal fylkeskommune, Volda, Ørsta, Herøy, Vanylven, Ulstein, Hareid, Sykkylven, Sande, Stranda, Eid, Vågsøy

     

Furene AS er eigd av Norges Handikapforbund (41,3%), Norges Handikapforbund Nord Vest (10%), Møre og Romsdal Fylkeskommune (12%), kommunane Volda (12,6), Ørsta (4 % ), Herøy (4%), Vanylven (2,9), Ulstein 2,7%), Hareid (2,4%), Sykkylven (2,4%), Sande (2,1%), Stranda (1,6%), Eid (1,2%), Vågsøy (0,8%)

VØR - Volda og Ørsta reinhaldsverk

IKS

Ørsta og Volda

     

Renovasjonsselskap. Ørsta og Volda kommune eiger 50% kvar.

IUA Sunnmøre

 

17 kommunar: Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog, Haram, Sykkulven, Stranda, Norddal, Stordal, Ørsta, Volda, Vanylven, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande

Ålesund

   

Oppstart 1998

Beredskap mot akutt forurensning

Ledes av Ålesund brannvesen

Laster...